Przedsiębiorcy, którzy za pośrednictwem druku ZUS-RDZ wnioskowali o czasowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, decyzji organu szukać powinni bezpośrednio w platformie ZUS PUE.

Po rozpatrzeniu wniosku zostaną oni o tym fakcie poinformowani w drodze e-mail lub SMS-em – zgodnie z ustawieniami dokonanymi w profilu przedsiębiorcy.

Aby zapoznać się z decyzją ZUS należy ją pobrać. W tym celu należy podpisać elektroniczne potwierdzenie odbioru pisma i odczytać.

Gdzie szukać decyzji ZUS?

Aby odczytać korespondencję:

  1. Zaloguj się na portal PUE ZUS,
  2. Przejdź do panelu Ogólny lub Płatnik,

3. W menu bocznym rozwiń [Dokumenty i wiadomości] i wybierz pozycję [Skrzynka odbiorcza].

W głównym widoku pojawi się okno, które składa się z 2 sekcji:

  • dokumentów wymagających poświadczenia odbioru,
  • listy dokumentów odebranych,

4. Przejdź do sekcji [Dokumenty wymagające poświadczenia odbioru] i wybierz pismo, które chcesz odebrać

5. Potwierdź odbiór pisma jednym z dostępnych podpisów:

  • profilem zaufanym ePUAP,
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem osobistym.

6. Po podpisaniu pojawi się okno, w którym możesz wybrać wizualizację dokumentu w formacie PDF (po kliknięciu w link) lub jego drukowanie.